Apr 22, 2015

Report #10 - My dogs are beautiful now

Thembi bringing her dogs to after care
Thembi bringing her dogs to after care

It was beneficial for me to have my dogs spayed because they are beautiful now and they no longer wander off to other people’s homesteads. Even community people ask me how I did it.

When I am asleep at night my dog would go around eating waste food from neighboring homes, and I feared for it because some homesteads smear their left over food with weevil tablets to exterminate dogs roaming their homes at night.

What also pleased me about spaying my dogs is that I was getting irritated of the new puppies every now and then. The dog would give birth to cute puppies that all eventually die. I could not figure out why this kept happening because my dog took its vaccines appropriately. Then I learned that both mating dogs must have their vaccines, or the puppies will die. This brought me to the conclusion of spaying my dog, so as to give it and myself peace of mind.

Narrated by: Thembi 

Ngisitakele kutsi ngiphakule tinja tami ngobe setinhle futsi atisaphumi tiye lemitini nabomakhelwane bangibuta kutsi ngitente ngani.

Bengitsi uma ngilele iphume ihambe iyofuna kudla lokulahliwe emitini yabomakhelwane. Besengesaba ngobe kuleminye imiti bavele batsatse emaphilisi engobolwane babhoce lokudla kute tinja letifika ebusuku tidle tife.

Lokunye lokwangijabulisa ngalokuphakulwa kwalenja kutsi bengidzinwa ngulemidlwane. Beyitala badlwane labahle kepha bagcine bafe bonkhe. Bengingacondzi kutsi kwenteka kanjani loku ngobe yami inja beyijova base bayangitjela kutsi nome ingajova, yahlangana nalengajovi labadlwane bayafa. Ngase ngiyabona kutsi kuncono ngiyiphakule lenja ivele itihlalele inje nami ngiphumule.

Ibhalwe ngu: Thembi 

Vusumnotfo collected Thembi's story 7 months after the community spay day at Mshingishingini, through the use of Most Significant Change methodology. In response to the many requests that we are receiving, with your support, we would very much like to carry out several more community spay days in May to August, 2015.

Apr 13, 2015

Report #9 - My dogs and I are now happy together

After care check up July 5, 2014
After care check up July 5, 2014

My dogs used to wander around looking for female dogs and you would find that wherever they are they attack people who are trying stop them from fighting. The community police had already warned me many times about the dogs and eventually promised to lay charges against me should the dogs bite another person. The dogs were troublesome indeed because sometimes they would attack people passing along the road nearby. The dogs had a lot of offences.

However, after being spayed they now stay at home and look well fed. My relationship with them has improved. Previously, it was not easy to put a leash around their neck when I needed to take them to the dip tank, but now they come to me willingly. Now I feel safe and my homestead secure because my dogs are always home to protect us

There is just one dog which is not spayed because it was young at the time when I spayed the others; it does not look as healthy and full of life as the others are, I therefore want to spay it too once it has grown.

Narrated by: Mandla 

Letami betiphuma lekhaya tiyofuna letinsikati, manje bowukhandza kutsi lengaphandle tiluma nebantfu labatsi bayatilamula umasetilwa. Besebasekhute kanyenti ngaletinja nemaphoyisa emmango asatsembisa kusibopha uma tiphindza tiluma lomunye umuntfu. Vele betiluhlupho ngobe lesinye sikhatsi bantfu betibasukela endleleni batihambela. Emacala aletinja abese amanyenti.

Kodvwa emvakwekuphakulwa setihlala lekhaya atisaphumi ligede futsi tikhuluphele. Budlelwane bami nato sebukhulile ngobe kucala nangifuna kutibamba bekuba lukhuni kepha nyalo sekumelula.

Imphilo yami nelikhaya lakitsi sekuhlala kuphephile ngobe letinja tihlala lekhaya futsi tiyasivikela. Uma umuntfu lovakashile nje atsi wanga umuntfu walekhaya, letinja tiye ticabange kutsi bayalwa bese tiyamvikela.

Kunayinye nje leyasala natiyophakulwa ngobe beyiseyincane, ayikahlambuluki njengaleti letinye, ngako-ke nayo ngifuna kutsi iphakulwe uma seyikhulile.

Ibhalwe ngu: Mandla 

Vusumnotfo recorded Mandla's story 7 months after the community spay day at Mshingishingini, through the use of Most Significant Change methodology. In response to the many requests that we are receiving, with your support, we would very much like to carry several more community spay days in May - August,  2015. 

Apr 6, 2015

Report #8 - My chickens are safe now

Thoko
Thoko

It helped me immensely to have my dog spayed. There is some troublesome animal that comes in the night and devours my chickens, but before being spayed, my dog would be away from the homestead when these attacks occur.

Now that my dog is spayed it stays at home and the wild animal does not get a chance to attack. The dog keeps an eye on my chickens and barks at every sound of sinisterly movement coming from the woods. My chickens have reclaimed their freedom and can now sleep on the ground without a problem. I also feel safe because my dog is always home and on guard for any intrusion.

After seeing the benefit of having my dog spayed, the people in my community have been constantly asking me when the doctors who spayed my dog are coming again. Although they know that they can personally bring their dogs to Swaziland Animal Welfare Society for the operation, organizing the transport and budgeting is difficult for most people in my community.

Narrated by: Thoko 

Mine vele kungisitile kakhulu kuyiphakula inja yami, ngoba bekunesilwane lebesingihlupha kakhulu ebusuku sidla tinkhukhu. Uma lesilwane sifika, bowukhandza kutsi inja yami ayikho lekhaya.

Nyalo kepha ngoba seyiphakuliwe seyihlala lekhaya, lesilwane asisalitfoli litfuba lekusondzela etinkhukhwini tami. Ihlala laceleni kwato, nayiva kutsi khwasha, iyakhonkhotsa. Tinkhukhu tami setakhululeka setilala nje naphansi ngaphandle kwenkinga. Nami ngitivela ngiphephile kanye nelikhaya lami ngobe ihlala ikhona igadze umonakalo.

Emvakwekubona lobuhle balokuphakula inja, laba lengihlala nabo emmangweni, bangibuta kanyenti kutsi kantsi bayobuya nini labantfu labaphakula tinja. Bayati kutsi kuphakulisa inja kubita imali uma utimikisela wena le eSwaziland Animal Welfare Society.

Ibhalwe ngu: Thoko 

Vusumnotfo collected Thoko's story 7 months after the community spay day at Mshingishingini, through the use of Most Significant Change methodology. In response to the many requests that we are receiving, with your support, we would very much like to carry out several more community spay days in May - August, 2015. 

 
WARNING: Javascript is currently disabled or is not available in your browser. GlobalGiving makes extensive use of Javascript and will not function properly with Javascript disabled. Please enable Javascript and refresh this page.