May 1, 2015

Report #11 - Each day is like Christmas

Gladys her son & Hippo, Takkies, Vutha and Peaches
Gladys her son & Hippo, Takkies, Vutha and Peaches

Although I am from Emvembili community, I felt I should not lose this chance because I have had a spayed dog before and I know the beauty and good works of a spayed dog. For this reason, I asked a special request to be allowed to bring my dog to Mshingishingini community spay day.

My dogs have always been in good health but it helped me to get them spayed because there is peace at home now. Visitors would get no sleep due to the noise caused by the dogs that have come for the female dog on heat (estrus). It was also wearing for me to feed puppies because they ended up being too many and selling was always futile; people wanted them for free: Five of my goats got mauled to death by the dogs attracted by the female dogs, so I told myself that I want to be “stress free!” and spayed all my dogs.

On another note; I have the Jack Russell type of dogs, now that they are spayed they have developed a new habit; I do not buy weevil tablets for poisoning rats anymore because in the morning when I wake up, I find dead rats lying around on the yard. My dogs catch and kill rats, even the big rats. To me each day is like Christmas because I spayed my dogs.

Narrated by: Gladys 

Mine lokuphakulisa ngakuhawukela kuselapha khashane ngatsi nome kusengakefiki Emvembili sangakami akungangendluli ngobe ngasengike ngaba nayo inja lephakuliwe, ngabubona buhle bayo nemisebenti lemihle leyiwentako.

Tativele titinhle tami tinja kodvwa kwangisita kutsi tiphakulwe ngobe nyalo sekunekuthula lekhaya.

Nawuvakashelwe bantfu abalali nakunenja lekhwelwako ngenca yalomsindvo letiwubanga ebusuku. Besengikhatsele nakondla lemidlwane, ngobe nayo igcine iminyenti kakhulu futsi nawutsi uyayitsengisa bantfu abayitsengi bayifuna mahhala. Netimbuti tami letisihlanu tadliwa tinja tasemtini letindvuna lebetiphekuta kuleletinsikati; ngavele ngatsi “stress free!” ngatiphakula tonkhe.

Ngineluhlobo lwetinja lolutamaku, loku setiphakuliwe seticale lomunye umkhuba, kusa tidzaceke emagundvwane labaleni ngoba tihlala lekhaya busuku bonkhe. Mine nje angisawatsengi emaphilisi engobolwane kutsi ngitowubulala emagundvwane ngawo. Tiwabamba tiwabulale ngisho nalamakhulu langaka. Cha vele kungukhisimusi onkhemalanga kimi kuphakula tinja tami.

Ibhalwe ngu: Gladys 

Vusumnotfo collected Glady's story 7 months after the community spay day at Mshingishingini, through the use of Most Significant Change methodology.

In response to the many requests that both Swaziland Animal Welfare Society and Vusumnotfo are receiving, with your support, we would very much like to carry out two more community spay days in 2015. 

Apr 22, 2015

Report #10 - My dogs are beautiful now

Thembi bringing her dogs to after care
Thembi bringing her dogs to after care

It was beneficial for me to have my dogs spayed because they are beautiful now and they no longer wander off to other people’s homesteads. Even community people ask me how I did it.

When I am asleep at night my dog would go around eating waste food from neighboring homes, and I feared for it because some homesteads smear their left over food with weevil tablets to exterminate dogs roaming their homes at night.

What also pleased me about spaying my dogs is that I was getting irritated of the new puppies every now and then. The dog would give birth to cute puppies that all eventually die. I could not figure out why this kept happening because my dog took its vaccines appropriately. Then I learned that both mating dogs must have their vaccines, or the puppies will die. This brought me to the conclusion of spaying my dog, so as to give it and myself peace of mind.

Narrated by: Thembi 

Ngisitakele kutsi ngiphakule tinja tami ngobe setinhle futsi atisaphumi tiye lemitini nabomakhelwane bangibuta kutsi ngitente ngani.

Bengitsi uma ngilele iphume ihambe iyofuna kudla lokulahliwe emitini yabomakhelwane. Besengesaba ngobe kuleminye imiti bavele batsatse emaphilisi engobolwane babhoce lokudla kute tinja letifika ebusuku tidle tife.

Lokunye lokwangijabulisa ngalokuphakulwa kwalenja kutsi bengidzinwa ngulemidlwane. Beyitala badlwane labahle kepha bagcine bafe bonkhe. Bengingacondzi kutsi kwenteka kanjani loku ngobe yami inja beyijova base bayangitjela kutsi nome ingajova, yahlangana nalengajovi labadlwane bayafa. Ngase ngiyabona kutsi kuncono ngiyiphakule lenja ivele itihlalele inje nami ngiphumule.

Ibhalwe ngu: Thembi 

Vusumnotfo collected Thembi's story 7 months after the community spay day at Mshingishingini, through the use of Most Significant Change methodology. In response to the many requests that we are receiving, with your support, we would very much like to carry out several more community spay days in May to August, 2015.

Apr 13, 2015

Report #9 - My dogs and I are now happy together

After care check up July 5, 2014
After care check up July 5, 2014

My dogs used to wander around looking for female dogs and you would find that wherever they are they attack people who are trying stop them from fighting. The community police had already warned me many times about the dogs and eventually promised to lay charges against me should the dogs bite another person. The dogs were troublesome indeed because sometimes they would attack people passing along the road nearby. The dogs had a lot of offences.

However, after being spayed they now stay at home and look well fed. My relationship with them has improved. Previously, it was not easy to put a leash around their neck when I needed to take them to the dip tank, but now they come to me willingly. Now I feel safe and my homestead secure because my dogs are always home to protect us

There is just one dog which is not spayed because it was young at the time when I spayed the others; it does not look as healthy and full of life as the others are, I therefore want to spay it too once it has grown.

Narrated by: Mandla 

Letami betiphuma lekhaya tiyofuna letinsikati, manje bowukhandza kutsi lengaphandle tiluma nebantfu labatsi bayatilamula umasetilwa. Besebasekhute kanyenti ngaletinja nemaphoyisa emmango asatsembisa kusibopha uma tiphindza tiluma lomunye umuntfu. Vele betiluhlupho ngobe lesinye sikhatsi bantfu betibasukela endleleni batihambela. Emacala aletinja abese amanyenti.

Kodvwa emvakwekuphakulwa setihlala lekhaya atisaphumi ligede futsi tikhuluphele. Budlelwane bami nato sebukhulile ngobe kucala nangifuna kutibamba bekuba lukhuni kepha nyalo sekumelula.

Imphilo yami nelikhaya lakitsi sekuhlala kuphephile ngobe letinja tihlala lekhaya futsi tiyasivikela. Uma umuntfu lovakashile nje atsi wanga umuntfu walekhaya, letinja tiye ticabange kutsi bayalwa bese tiyamvikela.

Kunayinye nje leyasala natiyophakulwa ngobe beyiseyincane, ayikahlambuluki njengaleti letinye, ngako-ke nayo ngifuna kutsi iphakulwe uma seyikhulile.

Ibhalwe ngu: Mandla 

Vusumnotfo recorded Mandla's story 7 months after the community spay day at Mshingishingini, through the use of Most Significant Change methodology. In response to the many requests that we are receiving, with your support, we would very much like to carry several more community spay days in May - August,  2015. 

 
WARNING: Javascript is currently disabled or is not available in your browser. GlobalGiving makes extensive use of Javascript and will not function properly with Javascript disabled. Please enable Javascript and refresh this page.